Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

ПОЛОЖЕННЯ про Громадську раду при Головному управлінні ДФС у м. Києві

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Головного управління
ДФС у м. Києві                              __________________Л.Д. Демченко
"07" квітня 2017 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Головному управлінні ДФС у м. Києві


Розділ І. Загальні положення

 

1.1. Громадська рада при Головному управлінні ДФС у м. Києві
(далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення гарантованого Конституцією України права на участь громадян в управлінні державними справами у сфері державної податкової та митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, здійснення громадського контролю за діяльністю Головного управління ДФС у м. Києві (далі – ГУ ДФС у м. Києві), налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах, віднесених до компетенції ГУ ДФС у м. Києві.

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства з питань податкового та митного законодавства, Порядком і Типовим положенням, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, Положенням про Державну фіскальну службу України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236, Положенням про Головне управління ДФС у м. Києві, затвердженим Наказом ДФС України від 20 серпня 2014 року № 54, а також цим Положенням та Регламентом Громадської ради.

1.3. Положення про Громадську раду, а також зміни і доповнення до нього, погоджуються з ГУ ДФС у м. Києві та схвалюється на засіданні Громадської ради.

1.4. Діяльність Громадської ради ґрунтується на принципах відкритості, гласності, рівності, добровільності, патріотизму, порядності, моральності, неупередженості та професіоналізму.

 

 

Розділ ІІ. Основні завдання Громадської ради

 

2.1. Основними завданнями Громадської ради є:

2.1.1. сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами та забезпечення відкритості діяльності ГУ ДФС у м. Києві;

2.1.2. здійснення громадського контролю за діяльністю ГУ ДФС у м. Києві;

2.1.3. сприяння врахуванню ГУ ДФС у м. Києві громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах, віднесених до компетенції ГУ ДФС у м. Києві;

2.1.4. організація співпраці з громадськими радами при інших органах виконавчої влади;

2.1.5. сприяння реалізації права громадян на доступ до публічної інформації.

 

Розділ ІІІ. Повноваження Громадської ради

 

3.1. Громадська рада відповідно до покладених завдань:

3.1.1. готує та подає ГУ ДФС у м. Києві пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

3.1.2. готує та подає ГУ ДФС у м. Києві пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, бере участь у підготовці заходів, пов'язаних з проведенням ГУ ДФС у м. Києві консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у сферах, віднесених до компетенції ГУ ДФС;

3.1.3. подає ГУ ДФС у м. Києві пропозиції щодо удосконалення норм чинних та підготовки проектів нормативно-правових актів у сфері податкового, митного та антикорупційного законодавства, законодавства з питань адміністрування єдиного внеску, у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань нарахування та сплати єдиного внеску, в інших сферах діяльності органів державної фіскальної служби для узагальнення та подальшої передачі на розгляд до Державної фіскальної служби України (далі – ДФС України), а також пропозиції щодо удосконалення роботи ГУ ДФС у м. Києві, поліпшення координації та взаємодії з іншими органами виконавчої влади;

3.1.4. проводить відповідно до вимог чинного законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє ГУ ДФС у м. Києві;

3.1.5. здійснює громадський контроль за врахуванням ГУ ДФС у м. Києві пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ГУ ДФС у м. Києві прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у володінні ГУ ДФС у м. Києві, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

3.1.6. інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на субсайті ГУ ДФС у м. Києві та в інший прийнятний спосіб;

3.1.7. збирає, узагальнює та подає ГУ ДФС у м. Києві пропозиції громадськості для вирішення питань, які мають важливе суспільне значення з питань податкової політики та митної справи, адміністрування єдиного соціального внеску, ініціює направлення пропозицій до ДФС України щодо видання узагальнюючих податкових консультацій, пропозицій та зауважень до відповідей, розміщених у Базі знань;

3.1.8. розглядає, аналізує та узагальнює звернення платників, громадян та інститутів громадянського суспільства, що надходять до Громадської ради щодо дотримання норм податкового і митного законодавства, готує звернення до ГУ ДФС у м. Києві;

3.1.9. організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань у сферах віднесених до компетенції ГУ ДФС у м. Києві, із залученням її територіальних органів та створених при них громадських рад, у тому числі через субсайт ГУ ДФС у м. Києві;

3.1.10. готує щорічний звіт про свою діяльність та надає його ГУ ДФС у м. Києві для оприлюднення на субсайті ГУ ДФС у м. Києві;

3.1.11. співпрацює з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації, залучається до міжнародного співробітництва;

3.1.12. вживає заходів для виконання покладених на неї завдань відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Громадська рада має право:

3.2.1. утворювати постійні та тимчасові робочі органи;

3.2.2. залучати до роботи працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних  інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3.2.3. організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

3.2.4. надсилати запити та отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

3.2.5. отримувати від ГУ ДФС у м. Києві проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

3.2.6. делегувати представників Громадської ради відповідно до покладених завдань для участі у колегіях, нарадах, семінарах, засіданнях за круглим столом" тощо, що проводяться ГУ ДФС у м. Києві;

3.2.7. здійснювати заходи громадського антикорупційного контролю за діяльністю ГУ ДФС у м. Києві у встановленому чинним законодавством порядку;

3.2.8. запрошувати на засідання, інші заходи Громадської ради начальника
ГУ ДФС у м. Києві, його заступників та керівників структурних підрозділів ГУ ДФС у м. Києві з питань, віднесених до їх компетенції;

3.2.9. запрошувати представників платників податків для обговорення проблемних питань у сфері оподаткування.

3.3. Повноваження Громадської ради починаються з моменту видання наказу ГУ ДФС у м. Києві про затвердження персонального складу Громадської ради та закінчуються через 2 календарні роки.

3.4. Повноваження Громадської ради можуть бути завершені достроково у разі реформування ГУ ДФС у м. Києві шляхом реорганізації.

3.5. Діяльність Громадської ради з виконання основних завдань та реалізації наданих повноважень здійснюється у таких формах:

3.5.1. засідання:

а) Громадської ради;

б) постійних та/або тимчасових (у разі створення) робочих органів Громадської ради, передбачених розділом ІХ Положення;

3.5.2. інші публічні заходи:

а) що організовуються/ініціюються Громадською радою;

б) до яких залучається Громадська рада;

3.5.3. інформаційний та/або документальний обмін:

а) між Громадською радою та ГУ ДФС у м. Києві (у межах чинного законодавства);

б) між Громадською радою та іншими зовнішніми кореспондентами;

в) між членами Громадської ради;

3.5.4. індивідуальна або колективна діяльність членів Громадської ради у період між засіданнями;

3.5.5. інформування через засоби масової інформації громадськість та членів Громадської ради про результати своєї діяльності;

3.5.6. здійснення в межах повноважень громадської експертизи діяльності ГУ ДФС у м. Києві.

3.6. Організація діяльності Громадської ради визначається Регламентом Громадської ради, який схвалюється на засіданні Громадської ради.

3.6.1. Проект Регламенту Громадської ради розробляється робочою групою, створеною Громадською радою, з урахуванням пропозицій відповідних підрозділів ГУ ДФС у м. Києві, інститутів громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін.

3.6.2. Зміни до Регламенту Громадської ради вносяться на підставі рішення Громадської ради.

 

Розділ IV. Склад Громадської ради

 

4.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

4.2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у діяльності Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

4.3. Склад Громадської ради може бути змінено шляхом:

4.3.1. припинення членства на підставах та у порядку, встановлених пунктом 4.18 Положення;

4.3.2. заміни члена у межах одного інституту громадянського суспільства у порядку, визначеному пунктом 4.17 Положення.

4.4. Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами.

4.5. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства, документи якого подані в установленому порядку.

4.6. Членство у Громадській раді є індивідуальним.

4.7. У строк, що не перевищує 60 календарних днів до закінчення повноважень Громадської ради, нею утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради.

4.8. У разі дострокового припинення повноважень Громадської ради за умови, передбаченої пунктом 3.4 Положення, ініціативна група утворюється новоствореним державним органом виконавчої влади з числа бажаючих увійти до її складу за згодою сторін.

4.9. До складу ініціативної групи входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради та ГУ ДФС у м. Києві.

4.10. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів ГУ ДФС у м. Києві в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму субсайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи, а також прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

4.11. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

4.11.1. рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (за наявності);

4.11.2. біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

4.11.3. копії суспільства виписки з Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та витяг зі статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені у встановленому порядку;

4.11.4. інформація про отриману інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

4.11.5. інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років до дня подання заяви (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання тощо) (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

4.11.6. відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

4.12.За 30 календарних днів до дати проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється.

4.13. У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановлених цим Положенням, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

4.14. На підставі поданих заяв ініціативна група складає за 7 календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до нового складу Громадської ради , які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстав для відмови. Такі списки оприлюднюються не пізніше ніж за 3 робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному субсайті ГУ ДФС у м. Києві та в інший прийнятний спосіб.

4.15. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова, секретар, лічильна комісія та (у разі потреби) заслуховується інформація про результати діяльності Громадської ради, що діяла при ГУ ДФС у м. Києві до проведення установчих зборів.

4.16. Підсумки установчих зборів оформлюються протоколом, що підписується головуючим та секретарем установчих зборів. Протокол передається ГУ ДФС у м. Києві для оприлюднення та видання наказу про затвердження персонального складу новообраної Громадської ради.

4.15. ГУ ДФС у м. Києві упродовж трьох робочих днів після проведення установчих зборів видає наказ про затвердження персонального складу новообраної Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

4.16. Протокол установчих зборів та наказ про затвердження персонального складу новообраної Громадської ради в установленому порядку оприлюднюється на субсайті ГУ ДФС у м. Києві та/або в інший прийнятний спосіб.

4.17. У разі необхідності, інститут громадянського суспільства може здійснити заміну свого представника у складі Громадської ради.

Таке рішення приймається під час засідання Громадської ради на підставі поданої інститутом громадянського суспільства заяви та документів, передбачених підпунктами 4.11.1 – 4.11.2 Положення, а також складеної у довільній формі заяви делегованого представника інституту громадянського суспільства про взяття участі у роботі Громадської ради.

Зміни у персональному складі Громадської ради затверджуються наказом ГУ ДФС у м. Києві, який видається у встановленому порядку упродовж трьох робочих днів після відповідного рішення Громадської ради.

4.18. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради за письмовим поданням Правління, комісій Громадської ради, керівника інституту громадянського суспільства у разі:

4.18.1. недотримання членом Громадської ради вимог Положення Громадської ради та своїх обов’язків, визначених пунктом 7.1 Положення;

4.18.2. систематичної (більше ніж два рази підряд) відсутності члена Громадської ради (уповноваженої ним особи) на засіданнях без поважних причин;

4.18.3. офіційного повідомлення інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у Громадській раді;

4.18.4. скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представник якого входить до складу Громадської ради;

4.18.5. особистого рішення члена Громадської ради про вихід з її  складу на підставі поданої ним заяви із зазначенням конкретної причини;

4.18.6. дії (бездіяльності) члена Громадської ради, що суперечить принципам діяльності Громадської ради та/або перешкоджає виконанню завдань чи реалізації повноважень Громадської ради, визначених цим Положенням;

4.18.7. обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі місцевого самоврядування

4.18.8. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;

4.18.9. смерті члена Громадської ради

4.19.У разі зменшення кількості членів Громадської ради на підставі припинення членства, кворум встановлюється із розрахунку кількості членів, що залишилися у її складі.

 

Розділ V. Структура Громадської ради

 

5.1. У складі Громадської ради утворюються робочі органи:

5.1.1. постійні (правління, комісії);

5.1.2. тимчасові (експертні та робочі групи тощо).

5.2. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів Громадської ради на першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

5.2.1. Кандидатура на посаду голови Громадської ради може бути запропонована:

- будь-яким її членом як в усній, так і у письмовій формі;

- шляхом самовисування.

5.2.2. Голова Громадської ради та його заступники обираються строком на два роки.

5.2.3. Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу ГУ ДФС у м. Києві.

5.2.4. Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради у разі:

а) припинення його членства у Громадській раді;

б) за його особистою заявою;

в) закінчення строку повноважень, встановленого підпунктом 5.2.2 Положення;

г) ініціювання членами Громадської ради (у кількості не менше ніж
10 відсотків складу, визначеного установчими зборами), дострокового припинення повноважень голови Громадської ради.

5.2.5. Голова Громадської ради:

а) організовує діяльність Громадської ради;

б) організовує підготовку і проведення засідань Громадської ради, головує під час їх проведення;

в) підписує документи від імені Громадської ради, у тому числі за поданням комісій та Правління;

г) представляє Громадську раду у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

г ґ) може брати участь у засіданнях Колегії ГУ ДФС у м. Києві;

д) може делегувати  частину повноважень заступникам;

е) головує на засіданнях Громадської ради та Правління Громадської ради;

є) звітує про роботу Громадської ради;

ж) виконує інші функції для забезпечення діяльності Громадською радою своїх повноважень.

5.2.6. У разі відсутності голови Громадської ради або неможливості виконання ним обов'язків, його повноваження за розпорядженням голови чи рішенням Громадської ради виконує один із заступників голови Громадської ради.

5.3. Голова Громадської ради має заступників, які обираються за його поданням з числа членів Громадської ради шляхом рейтингового голосування. Кількість заступників визначається Громадською радою за поданням голови Громадської ради.

Заступник (заступники) Громадської ради:

а) виконує обов’язки голови Громадської ради у разі його відсутності. За наявності більш ніж одного заступника обов’язки та повноваження голови виконує один із заступників за розпорядженням голови чи за рішенням Громадської ради;

б) бере (беруть) участь в роботі Правління Громадської ради та роботі інших постійних та тимчасових робочих органів Громадської ради;

в) виконує (виконують) інші функції, покладені на нього (них) Громадською радою та розпорядженням голови Громадської ради.

5.4. Функції секретаря Громадської ради може виконувати працівник управління комунікацій ГУ ДФС у м. Києві, який не є членом Громадської ради.

Секретар Громадської ради може брати участь у роботі комісій та/або тимчасових робочих органів Громадської ради.

5.5. Громадська рада має виконавчий орган, яким є Правління Громадської ради.

5.5.1. До складу Правління Громадської ради входять голова Громадської ради, його заступник (заступники), секретар, голови комісій та їх заступники, а також делеговані комісіями члени (по одній особі від кожної Комісії).

5.5.2. Очолює Правління Громадської ради голова Громадської ради.

5.5.3. Правління Громадської ради готує та організовує засідання Громадської ради, виконує рішення та доручення Громадської ради, звітує про свою діяльність.

5.5.4. Правління Громадської ради вирішує стратегічні, поточні та невідкладні питання, організує та координує роботу Громадської ради між засіданнями.

5.5.5. Засідання Правління скликаються головою Громадської ради за необхідності або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Правління, про що секретарем оголошується не пізніше ніж за дві доби.

Про засідання Правління інформуються усі члени Громадської ради шляхом електронної розсилки або в інший прийнятний спосіб.

5.5.6. Правління має такі повноваження:

а) вирішує поточні питання Громадської ради, крім тих, що належать до виключної компетенції Громадської ради;

б) формує річні плани діяльності Громадської ради за пропозиціями комісій та інших робочих органів Громадської ради з урахуванням орієнтовних планів проведення ГУ ДФС у м. Києві консультацій з громадськістю;

в) затверджує плани діяльності Громадської ради;

г) формує та затверджує порядок денний засідань Громадської ради;

ґ) організовує виконання планів діяльності Громадської ради та її рішень;

д) не рідше одного разу на квартал звітує на засіданнях Громадської ради про свою діяльність у період між її засіданнями;

е) розглядає висновки, звіти та звернення голів комісій та тимчасових робочих органів Громадської ради, затверджує рішення комісій та документи, розроблені на виконання рішень комісій та тимчасових робочих органів Громадської ради, у разі відмови Правління затвердити такі рішення, голова або члени робочого органу ініціюють винесення питання затвердження такого рішення на засідання Громадської ради;

є) збирає пропозиції членів Громадської ради щодо формування Плану діяльності та Порядку денного, а також з інших питань, які виносяться на розгляд Громадської ради;

ж) здійснює підготовку засідань Громадської ради та Правління, а також документальне забезпечення засідань Громадської ради та Правління;

з) збирає інформацію про стан виконання рішень Громадської ради;

к) визначає та делегує осіб, які представляють Громадську раду у взаємовідносинах з державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами, для розгляду та вирішення конкретних питань;

л) ініціює припинення членства в Громадській раді за підставами, визначеними Положенням;

м) приймає рішення про залучення експертів до роботи Громадської ради, комісій та тимчасових робочих органів за поданими ними у порядку, встановленому пунктом 8.17 Положення, документами.

5.5.7. На засіданнях Правління головує голова Громадської ради.

5.5.8. За відсутності голови Громадської ради або за його дорученням на засіданні головує один із заступників голови Громадської ради.

5.5.9. На засіданні Правління можуть розглядатися питання, не внесені до порядку денного, якщо за їх включення проголосує більше половини присутніх членів Правління.

5.5.10. Засідання Правління є повноважним за умови присутності на засіданні більше половини складу Правління.

5.5.11. Рішення Правління приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів з числа присутніх особисто або за довіреністю. Кожен член Правління має один голос. У разі неможливості взяття участі у засіданні, член Правління може делегувати право голосу на підставі довіреності іншому члену Правління.

При рівному розподілі голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Правління.

5.6. Громадська рада формує постійно діючі робочі органи – комісії відповідно до напрямів роботи.

5.6.1. Створення Комісії відбувається за умови подання до Громадської ради заяв від членів Громадської ради – не менше 20 відсотків загального кількісного складу Громадської ради на момент прийняття відповідного рішення Громадської ради.

5.6.2. До повноважень Комісії входить:

а) вирішення поточних питань, що належать до напряму роботи Комісії;

б) ініціювання та організація публічних заходів, що належать до напряму роботи Комісії;

в) взаємодія із структурними підрозділами ГУ ДФС у м. Києві з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії;

г) розгляд пропозицій та звернень платників, громадян, громадських організацій та інших об’єднань і установ, членів Громадської ради;

ґ) збір та підготовка пропозицій членів Комісії до проектів нормативно-правових актів, норм чинного законодавства, узагальнюючих консультацій;

д) підготовка звернень, запитів, листів, експертних висновків;

е) ініціювання припинення членства в Громадській раді члена Громадської ради, який входить до складу Комісії, у разі його (або його довіреної особи) систематичної (більше ніж два рази) відсутності на засіданнях Комісії або невиконання інших обов’язків, передбачених пунктом 7.1 Положення;

є) виключення члена Комісії зі складу Комісії у разі його (або його довіреної особи) систематичної (більше ніж два рази) відсутності на засіданнях Комісії або невиконання інших обов’язків, передбачених пунктом 7.1 Положення;

ж) інші повноваження, що належать до напряму діяльності Комісії.

5.6.3. Комісія має право:

а) створювати у своєму складі експертні та робочі групи;

б) запрошувати на свої засідання експертів, залучених до роботи Комісії, та представників суб’єктів господарювання, непідприємницьких установ та організацій, чиї запити розглядаються та/або в якості експертів з окремих питань;

в) здійснювати інші дії у межах повноважень.

5.6.4. Комісію очолює голова, який обирається з числа членів Громадської ради, які входять до цієї Комісії.

5.6.5. Члени Комісії можуть обирати заступника голови з числа членів Громадської ради, які входять до складу цього органу. Заступник виконує обов’язки голови Комісії за умови покладення на нього таких обов’язків головою Комісії, або його відсутності на засіданні Комісії.

5.6.6. До повноважень голови Комісії входить:

а) підготовка засідань Комісії та інших публічних заходів за напрямами роботи Комісії;

б) підписання документів від імені Комісії;

в) звернення до Правління щодо затвердження Правлінням або Громадською радою рішень комісій та документів, розроблених на їх виконання, якщо такі рішення та/або документи направляються на ім’я начальника ГУ ДФС у м. Києві або до інших центральних органів виконавчої влади;

г) ініціювання проведення засідання Громадської ради, створення тимчасових робочих органів Громадської ради;

ґ) інші повноваження, що виконуються за дорученням голови Громадської ради, за рішенням Громадської ради або за рішенням Правління.

5.6.7. Рішення Комісії Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні.

5.6.8. При рівному розподілі голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Комісії.

5.6.9. Засідання комісій проводяться відкрито.

 

Розділ VІ. Повноваження члена Громадської ради

 

6.1. Член Громадської ради має право:

6.1.1. вносити пропозиції та брати участь в обговоренні питань на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

6.1.2. брати участь у голосуванні на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких він є;

6.1.3. вносити пропозиції до порядку денного засідання Громадської ради, засідання комісій та інших постійних і тимчасових робочих органів, до складу яких він входить;

6.1.4. входити до складу не більше двох Комісій Громадської ради одночасно;

6.1.5. ініціювати залучення фахівців ГУ ДФС у м. Києві та інших експертів і консультантів для участі у засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

6.1.6. делегувати повноваження, у т.ч. право голосу іншому члену Громадської ради або іншому представнику інституту громадянського суспільства, який він представляє, за наявності довіреності, засвідченої у встановленому законодавством порядку.

6.1.7. доступу в установленому порядку до приміщень ГУ ДФС у м. Києві та її структурних підрозділів;

6.1.8. обирати та бути обраним головою Громадської ради, його заступником; головою або заступником голови Комісії або іншого постійного та/або тимчасового робочого органу;

6.1.9. звертатися із запитами до голови Громадської ради, Правління Громадської ради з питань, що пов’язані з її діяльністю, і отримувати відповідь;

6.1.10. ініціювати проведення засідання Громадської ради, комісій та інших робочих органів Громадської ради;

6.1.11. ініціювати створення робочих груп щодо обговорення актуальних питань;

6.1.12. припиняти членство у Громадській раді у порядку, встановленому пунктом 4.18 Положення, шляхом подання письмової заяви на ім’я голови Громадської ради;

6.1.13. у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати письмово власну думку, що долучається до протоколу засідання Громадської ради або її робочих органів, членом яких він є;

6.1.14. брати участь у нарадах, робочих зустрічах, організованих ГУ ДФС у м. Києві, з урахуванням специфіки діяльності у відповідних Комісіях Громадської ради та у разі делегування на такі заходи.

 

Розділ VІІ. Обов’язки члена Громадської ради

 

7.1. Член Громадської ради зобов’язаний:

7.1.1. брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких він є;

7.1.2. входити до складу щонайменше однієї з Комісій Громадської ради;

7.1.3. дотримуватися вимог цього Положення;

7.1.4. брати участь в обговоренні, наданні пропозицій та прийнятті рішень Громадської ради та її робочих органів, членом яких він є;

7.1.5. організовувати публічні обговорення проектів нормативно-правових актів, пропозицій громадськості, які опрацьовуються Громадською радою, з членами інституту громадянського суспільства, який він представляє у Громадській раді;

7.1.6. формувати узагальнену позицію (громадську думку) щодо пропозицій громадськості та оприлюднювати її на сторінках сайту інституту громадянського суспільства, який він представляє, чи у друкованих виданнях.

 

Розділ VIII. Організація діяльності Громадської ради

 

8.1. Засідання Громадської ради є повноважним за умови присутності  на засіданні більше половини затвердженого складу Громадської ради. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

8.2. Діяльність Громадської ради здійснюється за формами, визначеними у пункті 3.5 Положення.

8.3. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер.

8.4. Обов’язковими для розгляду ГУ ДФС у м. Києві є рішення Громадської ради або її робочих органів, прийняті:

8.4.1. на засіданні Громадської ради, оформлені належним чином та офіційно направлені ГУ ДФС у м. Києві;

8.4.2. на засіданні Правління Громадської ради, оформлені належним чином та офіційно направлені ГУ ДФС у м. Києві;

8.4.3. на засіданні Комісії Громадської ради, затверджені рішенням Правління або рішенням Громадської ради та офіційно направлені ГУ ДФС у м. Києві за підписом голови Громадської ради.

8.5. Рішення, визначені пунктом 8.4 Положення, підлягають обов’язковому розгляду ГУ ДФС у м. Києві у встановленому чинним законодавством порядку.

8.6. Рішення Громадської ради оформлюється у вигляді Протоколу засідання Громадської ради та підписується головуючим і секретарем.

8.7. Діяльність Громадської ради здійснюється відповідно до річних планів, що затверджуються рішеннями Громадської ради та її постійних і тимчасових робочих органів.

8.8. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

8.9. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради, начальника ГУ ДФС у м. Києві або однієї третини загального складу її членів.

Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються голові Громадської ради.

8.10. Чергові засідання Громадської ради скликаються головою Громадської ради, а у разі його відсутності – заступником голови Громадської ради. З цією метою голова Громадської ради узгоджує з уповноваженим представником ГУ ДФС у м. Києві дату, час і місце проведення засідання Громадської ради, формує проект порядку денного.

8.11. Секретар інформує членів Громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 2 робочих днів до дати проведення засідання.

8.12. Повідомлення про проведення засідання Громадської ради,у тому числі позачергових, час, місце та порядок денний розміщується на субсайті ГУ ДФС у м. Києві не пізніше ніж за 2 робочих днів до дати проведення засідання.

8.13. Протокол засідання Громадської ради веде Секретар.

8.14. Засідання Громадської ради проводяться відкрито, у них можуть брати участь за умови попередньої реєстрації:

8.14.1. експерти, та інші особи залучені до роботи Громадської ради та комісій за ініціативою членів Громадської ради та затверджені рішенням Правлінням Громадської ради;

8.14.2. представники суб’єктів господарювання, непідприємницьких установ та організацій, чиї звернення розглядаються на засіданні Громадської ради;

8.14.3. представники засобів масової інформації у порядку, визначеному Регламентом Громадської ради;

8.14.4. представники громадських рад, створених при головних управліннях ГУ ДФС у м. Києві, представники громадських рад, створених при інших центральних органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

8.14.5. інші особи за запрошенням голови Громадської ради або Правління;

8.15. Залучення експертів відбувається на підставі рішення Правління за поданням голів комісій або голови Громадської ради.

Для участі у засіданнях Громадської ради, її постійних або тимчасових робочих органів експерти одноразово направляють до Громадської ради такі документи:

а) заяву у довільній формі із зазначенням назви комісій, в яких експерт бажає брати участь;

б) біографічну довідку експерта із зазначенням контактних даних.

На підставі поданих заявок секретар та комісії Громадської ради повідомляють експертам про дату та час проведення відповідних засідань та інших публічних заходів, експерти отримують інформаційні матеріали до засідань та інші документи, що надсилаються членам Громадської ради.

8.16. Громадська рада інформує про свою діяльність шляхом розміщення відповідних матеріалів (установчі документи, інформація про керівний склад та робочі органи, протоколи засідань, звіти про прийняті рішення та діяльність, офіційні звернення, пропозиції, експертні висновки тощо) у підрозділі "Громадська рада" розділу "ДФС у регіоні" субсайту ГУ ДФС у м. Києві та в інший прийнятний спосіб.

8.19. Рішення ГУ ДФС у м. Києві, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом оприлюднення на субсайті ГУ ДФС у м. Києві або в інший прийнятний спосіб.

 

Розділ ІХ. Створення та організація роботи постійних та тимчасових робочих органів, експертних груп Громадської ради

 

9.1. Рішення про створення постійних робочих органів, їх кількість, назви та тематичну спрямованість ухвалюються на засіданні Громадської ради.

9.2. Створення комісій відбувається у порядку, встановленому підпунктом 5.6.1 Положення.

9.3. Рішення про створення тимчасових робочих органів, експертних груп Громадської ради ухвалюються на засіданні Громадської ради або Правління.

9.4. Тимчасові робочі органи, експертні групи створюються на визначений період часу.

9.5. До складу постійних та тимчасових робочих органів можуть входити члени Громадської ради за власним бажанням.

9.6. Зарахування до складу відповідного робочого органу здійснюється на підставі особистої письмової заяви, поданої на ім’я голови Громадської ради, із зазначенням назви робочого органу, до складу якого член Громадської ради бажає бути зарахованим.

9.7. Окремим рішенням Громадської ради чи Правління до складу таких постійних та/або тимчасових робочих органів з правом дорадчого голосу можуть бути включені представники ГУ ДФС у м. Києві (за згодою).

9.8. Основною формою роботи постійних та тимчасових робочих органів, експертних груп є засідання, що проводяться у разі потреби.

9.9. Засідання постійних та/або тимчасових робочих органів проводяться відкрито  і є повноважними за умови присутності  на засіданні більше половини складу робочого органу.

9.10. Постійний та/або тимчасовий орган очолює голова, який обирається на засіданні цього органу з членів Громадської ради, які входять до складу цього органу.

9.11. Члени постійних та/або тимчасових органів можуть обирати заступника голови з числа членів Громадської ради, які входять до складу цього органу. Заступник виконує обов’язки голови робочого органу за умови покладання на нього таких повноважень головою робочого органу.

9.12. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності постійного та/або тимчасового органу здійснює секретар, який обирається на засіданні цього органу.

9.13. Рішення про обрання голови, секретаря постійного та/або тимчасового органу схвалюється на засіданні Громадської ради на підставі письмового протоколу засідання цього постійного або тимчасового органу.

9.14. Рішення робочих органів Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні.

 

Розділ Х. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Громадської ради

 

10.1. Створення умов для роботи Громадської ради та проведення її засідань здійснює ГУ ДФС у м. Києві.

 

 

Голова Громадської ради

при ГУ ДФС у м. Києві                                                                    І.Л. Нараєвська